Öğretim Elemanlarının Mobbing’e Maruz Kalma Düzeylerinin İş Doyumuyla İlişkisi*

Necmi GÖKYER, Bircan DOĞAN ATALAN

Öz


Bu araştırmanın amacı, bir Üniversitede çalışan öğretim görevlilerinin (okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) psikolojik tacize (mobbing) maruz kalma durumlarının iş doyumuyla ilişkisini belirlemektir. Bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesi Merkez Kampüsünde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında görev yapan 1614 akademisyen oluşturmaktadır. Bu akademisyenlerin  311’i profesör, 186’sı doçent, 350’si yardımcı doçent, 69’u öğretim görevlisi, 85’i okutman, 583’ü araştırma görevlisi ve 30’u uzmandır. Evrenin tamamına ulaşıldığından ölçekleri gönüllü olarak dolduran toplam 701 akademisyenden elde edilen veriler analizlerde kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında; Psikolojik Tacizi ölçmek için LIPT Questionnaire (Leymann Inventory of Psychological Terror) ölçeği esas alınarak hazırlanmış olan 37 maddelik Psikolojik Taciz  ölçeği ile iş doyumunu ölçmek için Minnesota İş Doyum Ölçeği olmak üzere toplam iki farklı ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların bütün alt boyutlarda ve ölçeğin genelinde hiçbir zaman düzeyinde psikolojik tacize uğramadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların iş doyumuna yönelik görüşleri, ölçeğinin bütünü ile içsel doyum ve dışsal doyum alt boyutlarında, “memnunum” düzeyindedir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.